استیلن گرید بالا رایج ترین سوخت مورد استفاده برای عملیات شعله در دستگاه جذب اتمی