چرا بارگیری افقی کپسول های گاز نا ایمن است؟

چرا بارگیری افقی سیلندرهای گاز نا‌‌ایمن است؟