خط مشی شرکت فرافن گاز تهران

خط مشی شرکت فرافن گاز

  • افزایش سطح رضایتمندی مشتری در بخش تولید و ارائه خدمات از طریق برآورده کردن نیاز های آنان و الزامات فنی مرتبط،تحویل به موقع و رعایت تعادل در هزینه ها
  • افزایش توان شرکت به منظور جلب مشارکت های خارجی در تولید و توزیع گاز های ویژه
  • افزایش توان شرکت، در تامین سود معقول و متناسب با نرخ بازار برای سهامداران از طریق افزایش بازارهای هدف
  • تکیه بر تفکر مبتنی بر ریسک به منظور افزایش کیفیت محصولات، بهبود مستمر کیفیت فرآیند ها در انطباق با الزامات مربوطه و حذف یا کاهش ریسک های فرآیندی
  • ارتقاء سطح مهارت، كارایی و سلامت منابع انسانی از طريق آموزش های مستمر و افزایش رضایت کارکنان به منظور تقویت روحیه مسئولیت پذیری آنها
  • مدیریت دانش مبتنی بر مستندسازی فعالیت ها و توسعه و گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات
  • تلاش در جهت بهبود فرآیندها و کنترل آلاینده ها در راستای پوشش الزامات استاندارد زیست محیطی و مراکز قانون گزار
  • حفظ و ارتقا سلامت جسمی، روحی و روانی کارکنان با رعایت الزامات قانونی و ملاحظات ایمنی و بهداشت حرفه ای