در کدام گازها از شیر سوپاپدار استفاده می ش.د

بعضی گازها مانند دی اکسید کربن و نیتروس اکساید که در سیلندرها به صورت دوفازی (هم گاز و هم مایع در تعادل با هم) ذخیره می شوند، اگر در معرض دمای بالا و گرمای آتش قرار بگیرند، فاز مایع شروع به بخار شدن کرده و ممکن است در برخی شرایط، فشار به حدی افزایش پیدا کند که منجر به آسیب به سیلندر یا ترکیدن آن شود. همچنین اگر سیلندرها بیش از حد ظرفیت از این گازها شارژ شوند امکان افزایش ناگهانی فشار درون سیلندر وجود دارد.

بنابراین برای جلوگیری از قرار گرفتن در چنین شرایطی استفاده از شیرهای سوپاپدار برای تخلیه فشار مازاد درون سیلندر در گازهایی که به صورت دو فاز در سیلندر ذخیره می شوند، پیشنهاد می شود.