موارد استفاده از رگلاتور دو مرحله ای

آیا می دانستید در صورتی که دقت در فشار خروجی گاز و ثابت ماندن آن اهمیت زیادی دارد بهتر است از رگلاتور دو مرحله ای استفاده شود.