معدوم کردن کپسول رد شده در آزمون هیدروتست

آیا می دانستید سیلندر مردود شده در بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز (تست هیدرواستاتیک) نباید تحت هیچ شرایطی مجددا به چرخه مصرف بازگردد و باید در مرکز آزمون به یکی از روش های زیر معدوم گردد:

  • پرس کردن سیلندر به وسیله ابزار مکانیکی
  • ایجاد یک سورخ با شکل غیر مشخص و بی قاعده بر روی شانه سیلندر
  • سوراخ کردن بدنه سیلندر در سه نقطه
  • برش نامنظم گلویی سیلندر