مراحل نصب رگلاتور گاز بر روی کپسول گاز

مراحل نصب رگلاتور گاز بر روی کپسول گاز

از واشر متناسب با ورودی رگلاتور موردنظر، استفاده کنید.

برای بستن رگلاتور، پیچ تنظیم رگلاتور را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

برای بستن شیر خروجی رگلاتور، پیچ تنظیم شیر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

کانکشن یا ورودی رگلاتور را به شیر سیلندر متصل کنید، بدون اینکه هیچ فشاری به رزوه های کانکشن یا شیر سیلندر وارد شود. اگر ورودی رگلاتور به شیر سیلندر چفت نشد، یعنی این رگلاتور مناسب با شیر سیلندر نمی باشد.(کانکشن ورودی رگلاتور را مناسب با شیر سیلندر انتخاب نمایید.)

شیر سیلندر رابه آرامی باز کرده و گیج ورودی رگلاتور را چک کنید تا فشار مدنظر را نشان دهد.اگر مقدار کمتری را نشان داد، یعنی در قسمت شیر یا قسمت اتصال شیر به کانکشن رگلاتور نشتی وجود دارد که از لحاظ ایمنی بسیار حائز اهمیت میباشد.

همه ی اتصالات را به وسیله ی آب و صابون یا نشت یاب چک نمایید.

تنظیم فشار و جریان گاز

شیر سیلندر را کاملا باز نمایید.

پیچ تنظیم کننده رگلاتور را بچرخانید تا به فشار خروجی مدنظر برسید.(این مقدار فشار نباید از ماکزیمم فشار ثبت شده روی رگلاتور بالاتر باشد.)

شیر خروجی رگلاتور را باز کنید تا جریان گاز در سیستم برقرار شود.این شیر برای کنترل جریان گاز به کار می رود.نباید از رگلاتور به عنوان کنترل کننده جریان با تنظیم کردن فشار برای به دست آوردن جریان های متفاوت استفاده شود.

پس از برقراری جریان، فشار خروجی ممکن است کاهش بیابد.مجددا فشار خروجی را چک کرده و در صورت نیاز تنظیمات لازم صورت گیرد.

قطع جریان گاز

برای قطع موقت جریان (کمتر از 30 دقیقه) شیر خروجی رگلاتور را ببندید.

برای قطع جریان (بیش از 30 دقیقه) طبق مراحل زیر اقدام نمایید.

شیر سیلندر را به طور کامل ببندید.

هر انشعاب دیگری که باعث وارد شدن گاز به سیستم شود را ببندید.

رگلاتور و شیر خروجی آن را باز کرده تا تمام محتویات آن خارج شود و هر دو گیج رگلاتور فشار صفر را نشان دهد.

هنگام استفاده از گازهای سمی یا گازهای خطرناک دیگر،حتما با یک گاز خنثی سیستم را شست و شو دهید.

رگلاتور را با چرخاندن پیچ تنظیم کننده آن در خلاف جهت عقربه های ساعت ببندید.

جدا کردن رگلاتور از سیلندر

رگلاتور را از سیستم یا تجهیزات دیگر جدا کنید.

رگلاتور را به آرامی و با شل کردن کانکشن از سیلندر جدا کنید.اگر صدای خروج گاز شنیدید یعنی نشت گاز دارید و سریعا کانکشن را ببندید و مطمئن شوید که شیر سیلندر بسته است.

اگر شیر سیلندر بسته است اما نشت گاز از رگلاتور دارید، سریعا به سرپرست خود اطلاع دهید.

پس از جداسازی رگلاتور، در صورت نیاز درپوش شیر سیلندر را ببندید. کلاهک سیلندر را بسته و سیلندر را در یک انبار امن قرار دهید.

سیلندر جدید را جایگزین سیلندر خالی کرده و رگلاتور را به سیلندر جدید متصل کنید.