تولید انواع مخلوط های گازی جوشکاری مانند کورگن

آرگون و دی‌اکسید کربن می‌توانند در غلظت‌های مختلف، از ۵ تا ۲۵ درصد دی‌اکسید کربن، برای سطوح مختلف کنترل و تأثیر بر روی جوش مخلوط شوند. ما از این مخلوط‌ها بیشتر در فولادهای کم آلیاژ یا فولاد کربن استفاده می‌کنیم.

ترکیبات آرگون/ دی‌اکسید کربن به شدیدترین اثرات هر گاز تعادل می‌بخشد. آرگون ِبالاتر به کاهش پاشش و دود ایجاد شده توسط دی‌اکسید کربن کمک می‌کند، در حالی که دی‌اکسید کربن ِبالا به انتقال اتصال کوتاه و نفوذ بهتر فلزات سنگین کمک می‌کند. دی‌اکسید کربن بالاتر شروع به کاهش اتلاف آلیاژ می‌کند و در غلظت ِبیش از ۲۰ درصد ناپایدار می شود.