تولید انواع مخلوط های گازی کالیبراسیون و مرجع
مخلوط های گازی LEL

تولید انواع مخلوط های گازی جوشکاری مانند کورگن
مخلوط های گازی لیزر و برشکاری

مخلوط گازی انتونوکس
مخلوط گازی هوای خشک