شیر کپسول گازهای سمی باید چپ گرد باشد

آیا می دانستید اتصال خروجی شیر سیلندرهای حاوی گاهای آتشگیر و مخلوط های حاوی این گاز حتی در مقادیر غلظت کم، باید چپ گرد باشد.