آنالیز انواع گازهای خالص و مخلوط های گازی
بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز
رنگ آمیزی سیلندرهای گاز
خدمات شست و شوی خطوط با نیتروژن مایع
اجرای سیستم پایپینگ و گازرسانی به نقطه مصرف
آموزش و مشاوره فنی در زمینه گاز - نکات ایمنی در خصوص گازهای فشرده