هیدروتست سیلندر پر

آیا می دانستید سیلندرهایی که حاوی گاز پرفشار هستند و تاریخ بازرسی و آزمون دوره ای آن ها گذشته است، اگر در معرض شرایط غیر عادی مثل آتش سوزی قرار نگرفته باشند، تا قبل از استفاده از محتویات آن ها، الزامی به تخلیه و انجام آزمون هیدروتست وجود ندارد.