آیا میدانستید در جوشکاری TIG، افزودن 2 تا 5 درصد هیدروژن به آرگون باعث می شود که جوش هایی با ظاهر تمیزتر بدون اکسیداسیون سطحی ایجاد شود؟ از آنجایی که قوس داغ تر و فشرده تر است، سرعت جوشکاری بالاتری است. البته از معایب این گاز شامل خطر ترک هیدروژنی در فولادهای کربنی و تخلخل فلز جوش در آلیاژهای آلومینیوم است.

آیا میدانستید در جوشکاری TIG،  افزودن 2 تا 5 درصد هیدروژن به آرگون باعث می شود که جوش هایی با ظاهر تمیزتر بدون اکسیداسیون سطحی ایجاد شود؟ از آنجایی که قوس داغ تر و فشرده تر است، سرعت جوشکاری بالاتری است. البته از معایب این گاز شامل خطر ترک هیدروژنی در فولادهای کربنی و تخلخل فلز جوش در آلیاژهای آلومینیوم است.