آیا میدانستید در جوشکاری TIG، افزودن هلیوم به آرگون دمای قوس را افزایش می دهد و باعث افزایش سرعت جوشکاری و نفوذ عمیق تر جوش می شود؟

آیا میدانستید در جوشکاری TIG، افزودن هلیوم به آرگون دمای قوس را افزایش می دهد و باعث افزایش سرعت جوشکاری و نفوذ عمیق تر جوش می شود؟