حضور فرافن گاز تهران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

فرافن گاز تهران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

فرافن گاز تهران در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه تهران از فرافن گاز تهران

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران از فرافن گاز

فرافن گاز تهران در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی