روش محاسبه مقدار گاز درون هر سیلندر

برای  محاسبه مقدار گاز درون سیلندرهای تحت فشار تک فاز که تماما گاز هستند مانند آرگون ، نیتروژن ، هلیوم ، هیدروژن و … حجم آبی سیلندر در فشار گاز درون سیلندر ضرب می شود و عدد بدست آمده برابر حجم گاز درون سیلندر بر حسب لیتر است. اگر میخواهید وزن گاز درون سیلندر را بدانید باید عدد بدست آمده را در چگالی گاز مربوطه ضرب کنید . برای مثال درون سیلندر پنجاه لیتری با فشار 200 بار ده هزار لیتر یا 10 متر مکعب گاز وجود دارد که اگر این گاز آرگون باشد ( چگالی 1.64 gr/lit ) وزن گاز درون سیلندر 16.4 kg می باشد، اگر این گاز نیتروژن باشد ( چگالی 1.15 gr/lit ) وزن گاز درون سیلندر 11.5 kg می باشد، اگر این گاز هلیوم باشد ( چگالی 0.16 gr/lit ) وزن گاز درون سیلندر 1.6 kg می باشد، اگر این گاز هیدروژن باشد ( چگالی 0.082 gr/lit ) وزن گاز درون سیلندر 820 g می باشد.

فشار سیلندر نیز باگیج مناسب کالیبره شده اندازه گیری می شود .

برای سیلندرهای تحت فشار دو فاز که بخش عمده آن به صورت مایع است، مقدار ماده بر حسب کیلوگرم ملاک است که با ترازو مناسب کالیبره شده اندازه گیری می شود. مقدار ماده شارژ شده برابر است با وزن ناخالص سیلندر ( وزن خالص + وزن ماده شارژ شده) منهای وزن خالص (وزن سیلندر + وزن شیر + دیگر قسمتهایی که به صورت دائم روی سیلندر وصل شده است.