تولیدکنندگان در ساخت شیر سیلندرهای پر فشار گاز از استانداردهای مختلف بین المللی استفاده می کنند. همچنین در هر استاندارد برای هر نوع گاز یک ولو خاص و ویژه تعریف شده است که پرکاربردترین این استانداردها عبارت اند از:

  • BSI/ BS 341-3 (UNITED KINGDOM)
  • DIN477-1&5 (GERMANY)
  • CGA-V1 (UNITED STATES)

شیرها بر اساس نوع خروجی عمدتا در سه نوع A , B , C قرار می گیرند که گروه A و B پرکاربرد تر هستند.

گروه A : به این شیرها توپیچ / مادگی / رزوه داخل یا Female می گویند . که معروف ترین آنها BS4 و BS3 می باشد.

شیر BS3 این نوع ولو راست گرد بوده مخصوص گازهای خنثی مثل هلیوم ، نیتروژن و آرگون می باشد.

برای اطلاعات بیشتر از مشخصات این شیر لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

  • BSI/ BS 341-3 (UNITED KINGDOM)

شیر BS4 این نوع ولو چپ گرد بوده مخصوص گازهای قابل اشتعال مثل هیدروژن ،متان و سایر

هیدروکربن ها می باشد . برای اطلاعات بیشتر از مشخصات این شیر لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

  • BSI/ BS 341-3 (UNITED KINGDOM)

گروه B: به این شیرها روپیچ / نری / رزوه رو یا Male می گویند . که معروفترین آنها DIN1 و DIN6 می باشد.

شیر DIN6 این نوع ولو راست گرد بوده مخصوص گازهای خنثی مثل هلیوم ، نیتروژن و آرگون می باشد.

برای اطلاعات بیشتر از مشخصات این شیر لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

  • DIN477-1&5 (GERMANY)

شیر DIN1 این نوع ولو چپ گرد بوده مخصوص گازهای قابل اشتعال مثل هیدروژن ،متان و سایر هیدروکربن ها می باشد. برای اطلاعات بیشتر از مشخصات این شیر لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

  • DIN477-1&5 (GERMANY)