استاندارد BS341
استاندارد CGA
استاندارد DIN 477
استاندارد MIE
استاندارد NEN 3268
استاندارد NEN 3268
استاندارد UNI