گازهای کرایوژنیک همچون آرگون، نیتروژن، هلیوم, اکسیژن و ... در هنگام تولید در فاز مایع هستند و جهت شارژ در سیلندر به یک فاز (گاز) تبدبل می شوند. این گازها در دمای -50 درجه سانتی گراد به بالا ، در هر فشاری درحالت گاز باقی می مانند، در واقع با فشرده کردن این گازها در دمای اتاق حالت فیزیکی آنها تغییر نکرده و تماما گاز باقی می مانند. گازهایی مانند H2S ، CO2 ، SF6 ، انواع هیدروکربن به غیر از متان و ... هنگام شارژ در سیلندر در دو فاز (گاز و مایع) هستند. بخشی از این گازها در دمای -50 درجه سانتی گراد به بالا و تحت فشار، مایع می شود، در واقع با فشرده کردن این گازها در دمای اتاق حالت فیزیکی مقداری از آنها تغییر می کند و مایع می شود و مابقی به صورت گاز (با فشار بخار مایع ) باقی می ماند.
برای سیلندرهای تحت فشار تک فاز که تماما گاز هستند، حجم آبی سیلندر ضربدر فشار گاز سیلندر می شود مقدار گاز داخل سیلندر برای مثال درون سیلندر 50 لیتری با فشار 200 بار ، 10000 لیتر یا 10 متر مکعب گاز وجود دارد . مقدار فشار سیلندر نیز با گیج مناسب کالیبره شده اندازه گیری می شود . برای سیلندرهای تحت فشار دو فاز که بخش عمده آن به صورت مایع است، مقدار ماده بر حسب کیلوگرم ملاک است که با ترازو مناسب کالیبره شده اندازه گیری می شود . مقدار ماده شارژ شده برابر است با وزن ناخالص سیلندر (وزن خالص + وزن ماده شارژ شده) – وزن خالص ( وزن سیلندر + وزن شیر + دیگر قسمتهایی که به صورت دائم روی سیلندر وصل شده است).